Articles | Volume 16, issue 12
https://doi.org/10.5194/tc-16-4823-2022
https://doi.org/10.5194/tc-16-4823-2022
Research article
 | 
05 Dec 2022
Research article |  | 05 Dec 2022

Simulating the current and future northern limit of permafrost on the Qinghai–Tibet Plateau

Jianting Zhao, Lin Zhao, Zhe Sun, Fujun Niu, Guojie Hu, Defu Zou, Guangyue Liu, Erji Du, Chong Wang, Lingxiao Wang, Yongping Qiao, Jianzong Shi, Yuxin Zhang, Junqiang Gao, Yuanwei Wang, Yan Li, Wenjun Yu, Huayun Zhou, Zanpin Xing, Minxuan Xiao, Luhui Yin, and Shengfeng Wang

Data sets

A synthesis dataset of permafrost thermal state for the Qinghai–Tibet (Xizang) Plateau, China (https://data.tpdc.ac.cn/en/disallow/789e838e-16ac-4539-bb7e-906217305a1d/) L. Zhao, D. Zou, G. Hu, T. Wu, E. Du, G. Liu, Y. Xiao, R. Li, Q. Pang, Y. Qiao, X. Wu, Z. Sun, Z. Xing, Y. Sheng, Y. Zhao, J. Shi, C. Xie, L. Wang, C. Wang, and G. Cheng https://doi.org/10.5194/essd-13-4207-2021

Short summary
Permafrost has been warming and thawing globally; this is especially true in boundary regions. We focus on the changes and variability in permafrost distribution and thermal dynamics in the northern limit of permafrost on the Qinghai–Tibet Plateau (QTP) by applying a new permafrost model. Unlike previous papers on this topic, our findings highlight a slow, decaying process in the response of permafrost in the QTP to a warming climate, especially regarding areal extent.